Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Закарпатська ОДА

Виконавчий комітет >> Відділи виконкому >> Відділ молоді та спорту


Структура відділу:


Уліганець Володимир Вадимович – начальник відділу
Голіш Катерина Юліївна – головний спеціаліст
Кучінка Сергій Антонійович – головний спеціаліст

Розпорядок роботи:
1. Тривалість робочого дня - з 9.00 до 18.00.
2. Перерва на обід з 13.00 до 14.00.

Контакти:
Тел.: 8 (03131) 4-41-64
e-mail: metodcab@mk.uz.ua
Адреса:
89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Пушкіна, 2 каб 65

1. Загальні положення:
1.1. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської міської ради (далі за текстом — “Відділ”) підзвітний і підконтрольний Мукачівському міському голові та Мукачівській міській раді. У поточній діяльності Відділ підпорядковується заступнику міського голови. У випадках, передбачених чинним законодавствам, Відділ підзвітний управлінню з питань молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації.
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Мукачівської міської ради, розпорядженнями Мукачівського міського голови, рішеннями виконавчого комітету Мукачівської міської ради та цим Положенням, а також наказами управління з питань молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації.
1.3. Місцем знаходження Відділу є м. Мукачево, вул. Пушкіна, 2.

2. Основні завдання, функції та права Відділу:
2.1. Основними завданнями Відділу є:
2.1.1. забезпечення на території міста реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок і сім’ї та з питань фізичної культури і спорту;
2.1.2. виконання на території міста соціальних програм місцевого, регіонального та загальнонаціонального рівня, здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, молоді, жінок і сім’ї, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, запобігання насильству в сім’ї та торгівлі людьми, організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку спорту та фізичної культури;
2.1.3. сприяння діяльності жіночих, молодіжних, дитячих, спортивних та інших громадських організацій.
2.2. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. забезпечує виконання національних, державних, галузевих, міжгалузевих, регіональних та місцевих програм поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім’ї, заохочення материнства, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку спорту та фізичної культури;
2.2.2. розробляє проекти міських програм з питань, що належать до його компетенції, та контролює їх виконання, забезпечує формування та затвердження календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міста;
2.2.3. розробляє і подає на розгляд Мукачівської міської ради, її виконавчого комітету, Мукачівського міського голови пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім’ї, заохочення материнства, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, поліпшення стану фізичного виховання і спорту в місті;
2.2.4. здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи інших відділів (служб) та управлінь міськвиконкому в межах своєї компетенції з організації оздоровлення, змістовного відпочинку, дозвілля, трудового і патріотичного виховання дітей та молоді, розвитку спорту та фізичної культури;
2.2.5. впроваджує прогресивні форми виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї тощо);
2.2.5. залучає жіночі, дитячі, молодіжні, фізкультурно-спортивні, інші громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і реалізації проектів;
2.2.6. сприяє наданню фінансової підтримки для виконання соціальних програм (проектів) дитячих, молодіжних, жіночих, спортивних, інших громадських організацій та благодійних фондів;
2.2.7. сприяє створенню мережі молодіжних центрів, молодіжних центрів праці, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, інших дитячих, молодіжних, жіночих та сімейних закладів соціального спрямування;
2.2.8. сприяє залученню коштів підприємств, установ і організацій для соціальної підтримки дітей, молоді, жінок і сім’ї;
2.2.9. забезпечує організацію і бере участь у проведенні фестивалів, конкурсів, виставок, змагань та інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей та молоді;
2.2.10. організовує підготовку аналітичних матеріалів про стан та розвиток фізичної культури і спорту у місті, проведення досліджень з цих питань;
2.2.11. забезпечує проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту;
2.2.12. вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи органів, до компетенції яких належать питання фізичної культури і спорту, сприяє інформаційно-пропагандистській діяльності;
2.2.13. веде облік роботи, що проводиться у сфері фізичної культури і спорту, реєструє спортивні рекорди та досягнення міста, здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань фізичної культури і спорту;
2.2.14. порушує в установленому порядку та у межах своєї компетенції клопотання про нагородження державними нагородами, відзнаками (почесними грамотами) міської ради і мськвиконкому, а також про присвоєння спортивних звань і призначення державних, регіональних та місцевих стипендій олімпійським і параолімпійським чемпіонам, видатним діячам фізичної культури та спорту;
2.2.15. забезпечує здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з питань фізичної культури і спорту;
2.2.16. комплектує склад збірних команд міста за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного рівня;
2.2.17. організовує роботу з підготовки спортивного резерву, координує розвиток на території міста мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центрів спортивної та олімпійської підготовки, забезпечує і контролює організацію навчально-тренувального процесу, планує розвиток пріоритетних видів спорту в місті;
2.2.18. організовує та забезпечує проведення фізкультурно-спортивних заходів, що сприяють пропаганді здорового способу життя;
2.2.19. сприяє створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку фізкультурно-спортивних програм, активізацію фізкультурно-оздоровчої роботи та спорту серед інвалідів;
2.2.20. подає організаційну та консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
2.2.21. сприяє залученню соціальних інвестицій у сферу фізичної культури і спорту;
2.2.22. здійснює контроль за технічним станом та ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних об’єктів, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування міста, контролює дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів на території міста;
2.2.23. проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, в тому числі через друковані та інші засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції;
2.2.24. готує і подає в установленому порядку відповідну статистичну звітність;
2.2.25. розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу; виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.
2.3. Відділ має право:
2.3.1. одержувати в установленому порядку від відділів (служб), управлінь та посадових осіб міськвиконкому, а також від розташованих на території міста місцевих органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2.3.2. залучати до розгляду питань, які належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів міськвиконкому (за погодженням із заступником міського голови), підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками);
3.2.3. скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції.

3. Організація роботи Відділу:
3.1. Структура, чисельність працівників, кошторис та Положення про Відділ затверджуються Мукачівською міською радою та мають забезпечувати якісне виконання покладених на Відділ завдань і функцій.
3.2. Відділ очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється Мукачівським міським головою за поданням заступника міського голови. Працівники Відділу призначаються на посаду і звільняються Мукачівським міським головою за поданням заступника міського голови та завідувача Відділом.
3.3. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного і поточних планів роботи, які затверджуються заступником міського голови. Працівники Відділу працюють на основі індивідуальних планів роботи.
3.4. При Відділі можуть утворюватися дорадчі органи (ради). До складу таких дорадчих органів можуть входити керівники або представники інших структурних підрозділів міськвиконкому, а також керівники або представники підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за їх згодою). Склад таких дорадчих органів затверджується Мукачівським міським головою за поданням начальника Відділу.
3.5. Зміни до цього Положення вносяться рішенням Мукачівської міської ради.
Користувальницький пошук

Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

上車盤| 搵樓| 豪宅| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 沙田第一城|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong|