Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Закарпатська ОДА

Виконавчий комітет >> Відділи виконкому >> Відділ культури


Структура відділу:


Мороз Валентина Андріївна – в. о. начальника відділу
Петрус Ірина Василівна – головний спеціаліст


Розпорядок роботи:
1. Тривалість робочого дня - з 9.00 до 18.00.
2. Перерва на обід з 13.00 до 14.00.

Контакти:
Тел.: 8 (03131) 2-20-03, 2-31-78.

Адреса:
89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Пушкіна, 2

1. Загальні положення:
1.1. Відділ культури утворюється і ліквідується за поданням виконавчого комітету міської ради відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за рішенням міської ради. Він є структурним підрозділом міськвиконкому.
До структури відділу культури входять заклади культури і мистецтв працівники яких фінансуються через централізовану бухгалтерію відділу культури:
– Міський Будинок культури;
– Центр культури та відпочинку «Паланок»;
– Централізована бібліотечна система;
– Міська картинна галерея;
– Дитяча школа мистецтв №1 ім. С.Мартона;
– Дитяча школа мистецтв №2;
– Дитяча художня школа ім. М.Мункачі;
– Хорова школа хлопчиків та юнаків;
– Централізована бухгалтерія відділу культури.
1.2. Структура відділу, Положення про його діяльність. Штатна чисельність та витрати на її утримання затверджуються міською радою.
1.3. Відділ культури організовує виконання рішень вищих органів влади та державного управління, міської Ради з питань, що входять в компетенцію відділу.
1.4. Відділ культури підпорядковується міському голові та заступнику міського голови з гуманітарних питань. Звітує про свою діяльність перед міською радою та управлінням культури облдержадміністрації.
1.5. Відділ культури є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку з зображенням Державного Герба України.
1.6. Відділ культури очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
1.7. Начальник відділу культури призначає і звільняє керівників закладів культури і мистецтва міста, працівників централізованої бухгалтерії відділу культури.
1.8. Працівники відділу в межах своїх повноважень несуть відповідальність за стан та перспективний розвиток галузі, звітують перед начальником відділу про свою діяльність.
1.9. При відділі культури працює рада, до складу якої входять керівники закладів культури, громадських організацій, об’єднань, національно-культурних товариств.

2. Основними завданнями відділу є:
2.1.Головними завданнями відділу є:
- Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури і мистецтв, державної політики з питань охорони культурної спадщини, національної музейної політики;
- Забезпечення реалізації державної мовної політики у всіх закладах культури і мистецтв;
- Здійснення відповідно до законодавства України державного управління і контролю у сфері охорони культурної спадщини, музейної та бібліотечної справи, кінематографії;
- Забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;
- Створення умов для відродження і розвитку культури Української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин, що проживають на території міста;
- Координація діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування адміністративно-територіальної одиниці з питань реалізації державної політики у сфері культури та мистецтв;
- Захист, відповідно до діючого законодавства України, прав і законних інтересів вітчизняних творчих працівників і творчих спілок, а також закладів, підприємств і організацій, що діють у сфері культури і мистецтв на території міста;
- Створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури і мистецтв, організація її матеріально-технічного забезпечення.:
- Забезпечення активної участі установ культури і мистецтва в національно-культурному відродженні, примноженні та збереженні народної творчості, обрядів, традицій і народних звичаїв, вдосконаленні форм культурно-дозвіллєвої діяльності в т. ч. і на платній основі:
- Розвиток театрального, музичного, хорового, хореографічного, циркового образотворчого, декоративно-прикладного та інших видів мистецтв, народних ремесел:
- Поліпшення умов праці і побуту працівників культури, закріплення кадрів.

2.2. Відповідно до покладених завдань відділ культури:
Створює умови для розвитку професійного і самодіяльного музичного, театрального, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно - ужиткового, кіно- та фотомистецтва, народної художньої творчості, змістовного культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, концертних організацій, амфітеатру і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, придбанню та розповсюдженню кращих зразків національного кіно;
- Здійснює в координації з управлінням культури облдержадміністрації та іншими компетентними відомствами державний контроль за дотриманням законодавства України з питань культури, мистецтва, кінематографії, мови, реклами, бібліотечної справи;
- Готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів міського бюджету;
- Організовує матеріально-технічне та фінансове забезпечення закладів, підприємств і організацій культури і мистецтва, що належать до комунальної власності міста;
- Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку на території міста;
- Готує пропозиції щодо створення в місті сприятливих умов та необхідної інфраструктури для функціонування прибуткового та комерційного секторів культури, розвитку інфраструктури кіномережі та кіновідеопрокату, заохочення благодійництва в культурно-мистецькій сфері і подає їх на розгляд виконавчого комітету ради та управлінню культури облдержадміністрації.
- Розробляє стратегічні напрямки та цільові комплексні програми розвитку культури в місті і подає на розгляд міського голови;
- Здійснює керівництво та надає методичну, організаційно-практичну, наукову, консультативну допомогу закладам культури і мистецтва, дитячим навчальним мистецьким закладам та іншим підрозділам культури, що належать до комунальної власності міста, координує діяльність установ культури всіх систем і відомств;
- Бере участь у здійсненні контролю дотримання нормативно-правових вимог щодо публічного показу та розповсюдження кіно- відеофільмів в кіно- відеомережі, торгівельній мережі, прокатних пунктах відеокасет, на каналах мовлення ефірного та кабельного телебачення.;
- Організовує та проводить фестивалі, культурні заходи до державних свят, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;
- Сприяє забезпеченню та відтворенню історичного середовища на території міста, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел;
- Створює сприятливі умови для утвердження української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, що проживають в місті на основі чинного законодавства України і популяризацію пам’яток матеріальної та художньої культури в місті;
- Сприяє збереженню пам’яток Державного реєстру, національно-культурного надбання, музейного фонду України, Національно-архівного фонду, переміщенням культурних цінностей що знаходяться в місті;
- Розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції щодо створення та спорудження пам’ятників та пам’ятних знаків;
- Організовує разом з обласним управлінням культури, зацікавленими закладами культури і мистецтва, підготовку та перепідготовку кадрів, підвищення кваліфікації працівників;
- Сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, мистецької освіти, шкіл естетичного виховання в місті з урахуванням потреб закладів культури;
- Здійснює міжнародні та міжміські культурні зв’язки відповідно до чинного законодавства України;
- Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших культурно-мистецьких організацій;
- Сприяє соціальному захисту працівників культури, вживає заходи, спрямовані на розвиток творчої ініціативи трудових колективів;
- Сприяє вирішенню питань про надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності;
- Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в підпорядкованих йому закладах, підприємствах і організаціях культури і мистецтв міста;
- Забезпечує контроль за дотриманням правил охорони праці, пожежної безпеки, технологічних та екологічних вимог на підприємствах, в закладах і організаціях культури, розташованих на відповідній території;
- Заохочує благодійну діяльність установ, підприємств і організацій, громадських об’єднань, релігійних організацій та окремих громадян;
- Забезпечує впровадження науково-обгрунтованих, суспільно необхідних нормативів культурного обслуговування населення;
- Здійснює пошук, використання й поширення нових організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури і мистецтв, вдосконалення господарського механізму в їх діяльності, інформаційно-методичне забезпечення, впроваджує нові моделі організації культурної діяльності;
- Входить з клопотанням до міського голови, виконавчого комітету ради про створення, реорганізацію та ліквідацію закладів, підприємств та організацій культури і мистецтва, що належать до комунальної власності;
- Подає пропозиції до обласного управління культури і мистецтв про нагородження працівників, що особливо відзначилися, державними нагородами, президентськими відзнаками та до присвоєння почесних звань України; застосовує, в межах своєї компетенції, інші форми морального і матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності.

Користувальницький пошук

Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

上車盤| 搵樓| 豪宅| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 沙田第一城|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong|