Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Закарпатська ОДА

Виконавчий комітет >> СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ.


Структура відділу:


Степанова Ольга Рудольфівна - начальник відділу
Пойдин Наталія Петрівна – зав. сектором опіки та піклування, веде облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та вирішує питання їх соціального захисту
Орос Любов Павлівна – головний спеціаліст служби з питань профілактики злочинності та бездоглядності серед дітей, веде облік дітей, що опинились у складних життєвих умовах та вирішує питання їх соціального захисту


Розпорядок роботи відділу:
1. Тривалість робочого дня - з 9.00 до 18.00.
2. Перерва на обід з 13.00 до 14.00.

Контакти:
Тел.: 8 (03131) 2-10-18,
E-mail: ssdmuk@rambler.ru


Адреса:
89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Пушкіна, 2 кабінети №№ 50,51.

ПОЛОЖЕННЯ
про службу у справах дітей Мукачівського міськвиконкому


1. Служба у справах дітей Мукачівського міськвиконкому є структурним підрозділом виконкому, підконтрольна міському голові та службі у справах дітей Закарпатської обласної держадміністрації.

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, рішеннями Мукачівського міськвиконкому,розпорядженнями міського голови, наказами начальника служби у справах дітей Закарпатської обласної держадміністрації.

3. Основними завданнями служби є:

3.1. реалізація на території міста державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності;

3.2. визначення пріоритетних напрямів у справі дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності серед дітей на території міста; розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами,організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту дітей, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання бездоглядності усунення причин, що її породжують, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів;

3.3. координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності серед них;

3.4. формування громадської думки щодо поліпшення становища дітей, профілактики їх бездоглядності, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей.

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання серед них бездоглядності;

2) надає органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей;

3)подає пропозиції до регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту дітей, забезпечення їх прав, свобод і законних інтересів, покращення матеріально-побутових умов;

4) забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей, запобігання серед них бездоглядності і дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;

5) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей, організацією виховної роботи у навчальних закладах усіх форм власності,за місцем проживання, захистом прав, свобод та інтересів дітей у закладах для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами влаштування, утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами проживання вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в таких сім'ях;

6) бере участь у правовому вихованні дітей, забезпечує їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, надає інформацію міському центру зайнятості про дітей, які портребують працевлаштування ;

7) організовує правове, соціально-психологічне консультування дітей та їх батьків, або осіб, що їх замінюють;

8) готує висновки про можливість утворення прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу;

9) аналізує стан справ у сфері соціального захисту дітей та подає службам та підрозділам виконкому, відповідним органам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції щодо удосконалення роботи з дітьми;

10) веде справи стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оформляє документи на усиновлення і застосування інших форм їх влаштування, подає клопотання щодо переведення дітей зазначеної категорії на інші форми влаштування;

11) організовує і здійснює разом з іншими структурними підрозділами виконкому, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність;

12) виявляє разом з іншими підрозділами міськвиконкому, органами внутрішніх справ, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за участю громадськості дітей, які залишилися без піклування батьків, веде облік дітей, які можуть бути усиновлені, формує банк даних про таких дітей, а також банк даних кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

13) при необхідності здійснює перевірки дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, розташованих на території міста;

14) приймає в установленому порядку рішення про направлення до центру медико-соціальної реабілітації дітей, які вживають алкоголь, наркотичні засоби і психотропні речовини, а також тих, які за станом здоров'я не можуть бути направлені до шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації;

15) розробляє і подає на розгляд міського голови та виконкому Мукачівської міськолї ради пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту дітей, яки опинились у складних життєвих обставинах;

16) здійснює заходи соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк;

17) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність відповідно до законодавства та міжнародних стандартів;

18) забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян;

19) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації;

20) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до вимог чинного законодавства.

21) виконує посадові обов’язки особливого періоду.

5. Служба має право:

1) готувати матеріали з питань, що належать до її компетенції, на засідання міської комісії з питань захисту дітей, рішення якої є обов'язковими для виконання підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконкому, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) звертатися до підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей, а також з питань працевлаштування, надання їм іншої допомоги;

4) перевіряти стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах,за місцем проживання, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, де працюють діти;

5) перевіряти умови утримання і виховання дітей взакладах для дітей- сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

6) брати участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів;

7) представляти права дитини в суді;

8) порушувати перед міським головою питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих комісією з питань захисту прав дітей;

9) залучати до розгляду питань, що належать до її компетенції, спеціалістів інших підрозділів виконкому, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об'єднань громадян, благодійних організацій (за погодженням з їх керівниками);

10) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

11) порушувати в установленому порядку питання про обмеження або позбавлення дитини права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, прибутком, стипендією;

12) проводити особистий прийом дітей, їх батьків,опікунів чи піклувальників, розглядати скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

13) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські проекти програм соціального спрямування з метою забезпечення та реалізації прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання серед них бездоглядності ;

14) порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей;

15) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих умовах, еребувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання, роботи, проводити відповідну профілактичну роботу;

16) виконувати посадові обов’язки особливого періоду.

6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими відділами та структурними підрозділами виконкому, дприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, громадськими обєднаннями та громадянами міста.

7. Службу очолює начальник, який призначається і звільняється з посади міським головою.

8. Начальник служби здійснює керівництво діяльністю служби, несе відповідальність в межах своєї компетенції за виконання покладених на неї завдань.

9. Для погодженого вирішення питань опіки та піклування, що належать до компетенції служби виконавчим комітетом міської ради утворюється консультативно-дорадчий орган - комісія з питань захисту прав дитини, яка працює на громадських засадах.

10. Служба утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання служби затверджуються міським головою.

Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює виконком Мукачівської міської ради.

11. Служба має печатку із ображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.СКЛАД
Координаційної ради Мукачівського міськвиконкому

Голова координаційної ради
Лабош Михайло Михайлович - заступник міського голови

Заступник голови координаційної ради
Степанова Ольга Рудольфівна - начальник служби у справах дітей

Секретар координаційної ради
Орос Любов Павлівна - головний спеціаліст служби у справах дітей

Члени координаційної ради:
Тіба Тереза Василівна - начальник управління освіти
Мороз Валентина Андріївна - в.о. начальника відділу культури
Фельцан Богдан Іванович - начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області за згодою)
Дерев’яник Маріанна Федорівна - начальник відділу торгівлі, громадського харчування побуту та захисту прав споживачів
Петричко Михайло Васильович - начальник управління праці та соціального захисту населення
Улиганець Володимир Вадимович - начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації
Бобела Віктор Михайлович - начальник ДІМ Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області (за згодою)
Пехньо Оксана Василівна - директор обласного центру зайнятості (за згодою)ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду Мукачівського міськвиконкому

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  • Координаційна рада Мукачівського міськвиконкому (далі - рада) є консультативно-дорадчим органом у сфері соціально-правового захисту та профілактики серед дітей міста бездоглядності, правопорушень, пияцтва та наркоманії.
  • Рада здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і доручень Кабінету Міністрів України, рішення Мукачівського міськвиконкому, даного Положення.
  • Рада створюється рішенням виконкому Мукачівської міської ради.
  • Засідання Ради проводяться щоквартально.

2. ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ РАДИ Є:

1. Прийняття рішень, щодо координації дій відділів та служб Мукачівського міськвиконкому, закладів освіти, міліції та охорони здоров’я, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадських структур у комплексному вирішенні питань соціального і правового захисту дітей, що опинились у складних життєвих умовах, організації роботи щодо запобігання бездоглядності та профілактики правопорушень пияцтва та наркоманії серед дітей міста.

2. Формування громадської думки, щодо державної політики з питань соціального та правового захисту дітей,що опинились у складних життєвих умовах, профілактики правопорушень в їхньому середовищі, запобігання бездоглядності дітей; інформування населення через засоби масової інформації про проблеми дітей і шляхи їх вирішення.

3. З’ясування, аналіз та координація роботи по усуненню причин та умов бездоглядності, злочинності, правопорушень, пияцтва та наркоманії серед дітей міста.

4. Внесення пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста в частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, що опинились у складних життєвих умовах, попередження вчинення ними правопорушень і запобігання їх бездоглядності.

5. Вивчення та узагальнення об’єктивних даних щодо стану виховної та профілактичної роботи з дітьми в навчальних закладах на території міста, внесення пропозицій щодо вдосконалення цієї роботи.

6. Аналіз ефективності профілактичної роботи по запобіганню серед дітей тютюнопаління.

7. Залучення засобів масової інформації, культурно-освітніх, фізкультурно-спортивних товариств, дитячих, молодіжних та інших громадських організацій до реалізації місцевих програм з питань соціального захисту дітей, що опинились у складних життєвих умовах, профілактики вчинення дітьми злочинів та правопорушень, паління вживання ними алкоголю, наркотичних та психотропних речовин.

8. Комплексне вирішення питання соціальної адаптації дітей, що повернулись з місць позбавлення волі.


РАДА МАЄ ПРАВО:

1. Запрошувати на свої засідання дітей, батьків або осіб, що їх замінюють, що неналежним чином виконують обов’язки по вихованню та утриманню дітей, представників закладів, служб та відомств, робота яких спрямована на реалізацію державної політики щодо дітей.

2. Одержувати в установленому порядку необхідні для її діяльності ради інформації і матеріали стосовно питань, що розглядаються на засіданні ради

3. Заслуховувати керівників, в компетенцію яких входить питання соціального захисту та виховання дітей про стан роботи щодо захисту прав дітей, дотримання вимог чинного законодавства про роботу з ними, профілактики дитячої злочинності, пияцтва, наркоманії.


ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

1. Головою ради є заступник голови виконкому з гуманітарних питань.

2. Склад ради затверджуються рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

3. До складу ради можуть входити керівники відділів виконкому та державних установ, в компетенцію яких входить виховання, утримання,соціальний захист та працевлаштування дітей, профілактика та боротьба із злочинністю, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, депутати міської ради, представники громадських організацій (за згодою).

4. Основною формою роботи ради є засідання, що проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал.

5. Засідання ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її персонального складу.

6. Рішення ради приймаються простою більшістю голосів її членів, оформляються у вигляді протоколів, рекомендацій (підписаних головою та секретарем ради) і подаються на розгляд міського голови.

Користувальницький пошук

Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

上車盤| 搵樓| 豪宅| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 沙田第一城|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong|