Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Закарпатська ОДА

Виконавчий комітет >> Відділи виконкому >> Відділ організаційної та кадрової роботи


Структура відділу:


Алмашій Валентина Володимирівна – начальник відділу
Галай Ганна Василівна – заступник начальника відділу
Гавришко Оксана Юріївна – головний спеціаліст
Леманинець Юліанна Василівна – головний спеціаліст


Розпорядок роботи відділу:
1. Тривалість робочого дня - з 9.00 до 18.00.
2. Перерва на обід з 13.00 до 14.00.

Контакти:
Тел.: 8 (03131) 2-31-80, 2-14-17


Адреса:
89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Пушкіна, 2 (кабінет № 43 )


Відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету Мукачівської міської ради (далі за текстом — «Відділ») підзвітний і підконтрольний Мукачівському міському голові та Мукачівській міській раді. У поточній діяльності Відділ підпорядковується з питань кадрової роботи міському голові, з питань організаційної роботи - заступнику міського голови, керуючому справами виконкому.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Мукачівської міської ради, розпорядженнями Мукачівського міського голови, рішеннями виконавчого комітету Мукачівської міської ради та цим Положенням. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи Відділ керується також відповідними рекомендаціями Головного управління державної служби, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства юстиції України та Пенсійного фонду України.
Основними завданнями Відділу є:

1. забезпечення взаємозв’язку Мукачівського міського голови із заступниками міського голови, відділами (службами) та управліннями міськвиконкому і апаратом міської ради;

2. здійснення контролю за виконанням відділами (службами) та управліннями міськвиконкому актів і доручень органів місцевого самоврядування міста, Регламенту міськвиконкому, актів і доручень Закарпатської обласної ради та Закарпатської обласної державної адміністрації, а також проведення аналізу причин порушень такого виконання і внесення у встановленому порядкові пропозицій щодо усунення відповідних порушень;

3. інформування Мукачівського міського голови, виконавчого комітету Мукачівської міської ради, заступника міського голови, керуючого справами виконкому про стан виконання відділами (службами) та управліннями міськвиконкому актів і доручень органів місцевого самоврядування міста, Регламенту міськвиконкому, актів і доручень Закарпатської обласної ради та Закарпатської обласної державної адміністрації;

4. підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів у межах своєї компетенції;

5. підготовка рішень Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Мукачівського міського голови з питань, що належать до компетенції Відділу;

6. ведення кадрової документації посадових осіб міськвиконкому та його структурних підрозділів, службовців і працівників апарату міськвиконкому, а також керівників підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста (далі за текстом –«комунальні підприємства»)

7. реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань кадрової роботи;

8.здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; задоволення потреби міськвиконкому в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

9. прогнозування розвитку персоналу міськвиконкому, заохочення його посадових осіб до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання.Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

1. веде у встановленому порядку облік завдань, контроль за виконанням яких чинним законодавством, актами і дорученнями органів місцевого самоврядування міста, Регламентом міськвиконкому, актами і дорученнями Закарпатської обласної ради та Закарпатської обласної державної адміністрації покладено на Відділ;

2. перевіряє стан виконання відділами (службами) та управліннями міськвиконкому актів і доручень органів місцевого самоврядування міста, Регламенту міськвиконкому, доручень Закарпатської обласної ради та органів державної влади;

3. готує аналітичні та інформаційні матеріали для Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету, Мукачівського міського голови, заступників міського голови про хід виконання актів чинного законодавства, актів і доручень органів місцевого самоврядування міста, Регламенту міськвиконкому, доручень Закарпатської обласної ради та органів державної влади, вносить пропозиції Мукачівському міському голові про притягнення до відповідальності посадових осіб міськвиконкому за невиконання або неналежне виконання таких актів та доручень;

4. на основі подань і пропозицій керівників відділів (служб) та управлінь міськвиконкому, за погодженням із заступниками міського голови, готує проекти перспективних і поточних планів роботи міськвиконкому та заходів, які проводяться ним, подає їх для затвердження у встановленому порядку;

5. забезпечує підготовку та проведення нарад, які скликаються при Мукачівському міському голові та його заступниках;

6. готує, в межах своєї компетенції, проекти рішень Мукачівської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Мукачівського міського голови;

7. відповідно до своїх повноважень і компетенції разом з іншими відділами (службами) та управліннями міськвиконкому аналізує суспільно-політичне, соціально-економічне та гуманітарне становище в місті, стан виконання місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення органами місцевого самоврядування міста делегованих повноважень, готує відповідні звіти та пропозиції;

8. узагальнює пропозиції та критичні зауваження, висловлені на нарадах, засіданнях постійних комісій міськвиконкому та на зустрічах Мукачівського міського голови з виборцями, керівниками і представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, розташованих на території міста підприємств, установ та організації незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, готує на їх основі і подає на розгляд міського голови, заступників міського голови, Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету відповідні пропозиції;

9. відповідно до вимог чинного законодавства сприяє проведенню на території міста виборів та референдумів;

10. відповідно до своїх повноважень і компетенції надає організаційну, інформаційно-консультативну та методичну допомогу відділам (службам) та управлінням міськвиконкому, створеним при ньому постійним комісіям та дорадчим органам;

11. готує і подає в установленому порядку відповідну статистичну звітність;

12. визначає щорічну та перспективну погребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб міськвиконкому та керівників комунальних підприємств, забезпечує укладання відповідних угод із профільними закладами освіти;

13. веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб міськвиконкому, а також керівників комунальних підприємств;

14.проводить роботу з резервом кадрів міськвиконкому, здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах міськвиконкому та у комунальних підприємствах, вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо її вдосконалення;

15. вносить на розгляд міського голови рекомендації про зарахування до кадрового резерву посадових осіб міськвиконкому при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації);

16.вивчає разом з відповідними відділами (службами) та управліннями міськвиконкому особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад у міськвиконкомі, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням, ознайомлює із правилами поведінки посадових осіб місцевого самоврядування, контролює добір і розстановку кадрів у міськвиконкомі, його структурних підрозділах та комунальних підприємствах;

17.приймає від претендентів на посади посадових осіб міськвиконкому відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

18.розглядає та вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо проведення стажування кадрів у міськвиконкомі, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

19. готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад посадових осіб, службовців міськвиконкому та керівників комунальних підприємств;

20.оформляє документи про прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування та присвоєння рангів посадовим особами міськвиконкому, вносить про це записи до трудових книжок;

21.обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників міськвиконкому;

22. розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік;

23. розглядає і вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо заохочення та нагородження керівників та працівників розташованих на території міста місцевих органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, а також пропозиції щодо заохочення та нагородження визначних осіб міста;

24. у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

25. своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування та призначення пенсій працівникам;

26. здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок, особових справ та особових карток посадових осіб міськвиконкому та його структурних підрозділів, службовців і працівників апарату міськвиконкому, а також керівників комунальних підприємств;

27. оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;

28. готує документи для відрядження посадових осіб міськвиконкому;

29. у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату міськвиконкому та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах міськвиконкому та посадових інструкцій керівників комунальних підприємств;

30. здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами міськвиконкому покладених на них завдань і обов’язків;

31. забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, організовує регулярне навчання посадових осіб міськвиконкому;

32. здійснює контроль за дотриманням Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування;

33. проводить разом з відповідними структурними підрозділами міськвиконкому роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками комунальних підприємств, а також бере участь у здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання умов та показників таких контрактів;

34. здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї (декларування доходів);

35. розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу;

36. проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування, виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.


Відділ має право:

1. одержувати в установленому порядку від відділів (служб), управлінь та посадових осіб міськвиконкому, а також від розташованих на території міста місцевих органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2. залучати до розгляду питань, які належать до його компетенції, спеціалістів інших відділів (служб) та управлінь міськвиконкому (за погодженням із заступником міського голови), підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками);

3. за дорученням Мукачівського міського голови, заступника міського голови, керуючого справами виконкому проводити у відділах (службах) та управліннях міськвиконкому перевірки щодо стану виконання актів і доручень органів місцевого самоврядування міста, Регламенту міськвиконкому, доручень Закарпатської обласної ради та органів державної влади, а також перевіряти повноту усунення порушень, виявлених попередніми такими перевірками;

4. скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції.

5. перевіряти і контролювати у міськвиконкомі дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування;

6. вносити на розгляд міського голови пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності служби посадових осіб міськвиконкому.

Користувальницький пошук

Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

上車盤| 搵樓| 豪宅| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 沙田第一城|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong|